Regulamin

Regulamin

Definicje:
• Serwis – serwis internetowy, działający w domenie mobile-calendar.com
• Aplikacja – program komputerowy działający w ramach domeny mobile-calendar.com, którego celem jest wsparcie zarządzania rezerwacjami obiektów noclegowych
• Administrator – właściciel Serwisu: dpTechnologies s.c. NIP: 671-184-4876; ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie;
• Użytkownik – podmiot dokonujący rejestracji w Serwisie
• Abonament – opłata za dostęp do Aplikacji przez umówiony okres, zgodna z cennikiem wprowadzonym przez Administratora z odpowiednim, co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
• Adres e-mail Administratora: info@mobile-calendar.com

Zasady działania Serwisu

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
1. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest co do zasady odpłatne, przy czym Użytkownik od chwili rejestracji otrzymuje od Administratora możliwość nieodpłatnego, 30-dniowego korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie funkcjonalności. Po upływie wspomnianego 30-dniowego okresu korzystanie z Aplikacji w pełnym zakresie będzie możliwe po uiszczeniu Abonamentu.
3. W wypadku, gdyby Użytkownik, po upływie ważności Abonamentu, nie był zainteresowany dalszym korzystaniem z Aplikacji, dane wprowadzone przez Użytkownika pozostaną dostępne, z wyłączeniem funkcjonalności Aplikacji.
4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego wprowadzenia w ramach Serwisu lub Aplikacji dodatkowych funkcjonalności lub aktualizacji.
5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego wprowadzenia w ramach Serwisu lub Aplikacji informacji o komercyjnym charakterze.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego uszczegółowienia postanowień Regulaminu.
7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
8. Dokonując płatności za Abonament, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z rzeczywistością, w szczególności prawidłowego numeru NIP, jeżeli go posiada oraz jest przedsiębiorcą.
9. W wypadku ujawnienia, że podane dane są fałszywe, Administrator jest upoważniony w każdym czasie do wyłączenia dostępu do Aplikacji i jej ponownego uruchomienia po usunięciu nieprawidłowości.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Użytkownik wprowadza dane w ramach Aplikacji własnym staraniem i na własną odpowiedzialność. Wprowadzając dane w ramach Aplikacji Użytkownik potwierdza, że posiada uprawnienie do dokonania takiej czynności.
2. Z chwilą wprowadzenia danych do Aplikacji Użytkownik staje się administratorem danych osobowych wprowadzonych w ramach Aplikacji i przyjmuje odpowiedzialność za ich przetwarzanie. Dotyczy to również sytuacji, gdy w wyniku korzystania z Aplikacji przez Użytkownika generowana jest automatyczna wiadomość e-mail z systemu Administratora na adres poczty elektronicznej osoby trzeciej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkownika w ramach Aplikacji. Administrator udostępnia jedynie możliwość korzystania z Aplikacji i nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika, co dotyczy również sytuacji opisanej w ust. 2 zdania ostatnie.
4. Z chwilą rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi regułami postępowania oraz dobrymi obyczajami.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub modyfikację danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Aplikacji spowodowaną:
1) przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, 2) siłą wyższą, lub 3) niewykonaniem albo nieprawidłowym wykonywaniem przez właściciela hosta umowy pomiędzy Administratorem a właścicielem hosta.

Zasady rejestrowania w Serwisie

Warunkiem rejestracji w Serwisie, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku.
1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
1) treści umieszczane w ramach Serwisu lub Aplikacji są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
2) jest uprawniony do umieszczania treści w ramach Serwisu lub Aplikacji,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb dostępu do Serwisu lub Aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub w terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.

2. Administrator udostępnia możliwość rejestrowania konta w Serwisie i korzystania z Aplikacji w formie płatnej (bezpłatnej przez okres pierwszych 30 dni).
1) Konto w formie bezpłatnej aktywowane jest na okres 30 dni i służy przetestowaniu Aplikacji; konto może zostać aktywowane na okres bezpłatny tylko jeden raz, na okres 30 dni; po terminie testowym dostęp do funkcjonalności Aplikacji wygasa; Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta bez podania przyczyny;
2) Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Konta w formie płatnej, poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych.

3. Użytkownik ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
2) do bezpłatnej zmiany treści za pomocą panelu administracyjnego.

4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub cenniku.
5. W wypadku wprowadzenia Abonamentu Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z funkcjonalności Aplikacji przez czas określony, tj. czas, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie funkcjonalności Aplikacji następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.
6. Użytkownik, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od chwili rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione przez Administratora w związku z aktywacją Abonamentu, tj. prowizje bankowe lub koszty elektronicznych płatności, nie będą podlegać zwrotowi.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i dostępu do Aplikacji, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z nieprawidłowym działaniem Aplikacji, winna mieć formę skanu pisemnego dokumentu oraz zawierać:
1) dane dotyczące Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
2) podpis Użytkownika,
3) charakter lub rodzaj nieprawidłowości, której reklamacja dotyczy,
4) okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora, wskazany w Regulaminie.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.


Dane osobowe, Polityka prywatności i RODO


INFORMACJA

Przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Administrator oraz Użytkownik.

CEL PRZETWARZANIA

a) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
b) spełnienie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przepisy podatkowe, o rachunkowości i inne.
c) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, na które zgodę wyraził Klient, poprzez akceptację regulaminu rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora;

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Podmioty świadczące na rzecz Administratora oraz Użytkownika usługi informatyczne, wsparcia technicznego, oraz podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE


prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo przenoszenia danych(o ile jest to technicznie możliwe).

PRAWO SPRZECIWU

prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE DECYZJE

Administrator oraz Użytkownik może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM

pocztą tradycyjną:
Administrator: dpTechnologies s.c. ul. Osiedlowa 3 78-111 Ustronie Morskie
korespondencja e-mail:
Administrator: info@mobile-calendar.com