Return to main page

Regulamin

Definicje:
• Serwis – serwis internetowy, działający w domenie mobile-calendar.com
• Aplikacja – program komputerowy działający w ramach domeny mobile-calendar.com, którego celem jest wsparcie zarządzania rezerwacjami obiektów noclegowych
• Administrator – właściciel Serwisu: dpTechnologies s.c. NIP: 671-184-4876; ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie;
• Użytkownik – podmiot dokonujący rejestracji w Serwisie
• Abonament – opłata za dostęp do Aplikacji przez umówiony okres, zgodna z cennikiem wprowadzonym przez Administratora z odpowiednim, co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
• Adres e-mail Administratora: info@mobile-calendar.com

Zasady działania Serwisu

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
1. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest co do zasady odpłatne, przy czym Użytkownik od chwili rejestracji otrzymuje od Administratora możliwość nieodpłatnego, 30-dniowego korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie funkcjonalności. Po upływie wspomnianego 30-dniowego okresu korzystanie z Aplikacji w pełnym zakresie będzie możliwe po uiszczeniu Abonamentu.
3. W wypadku, gdyby Użytkownik, po upływie ważności Abonamentu, nie był zainteresowany dalszym korzystaniem z Aplikacji, dane wprowadzone przez Użytkownika pozostaną dostępne, z wyłączeniem funkcjonalności Aplikacji.
4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego wprowadzenia w ramach Serwisu lub Aplikacji dodatkowych funkcjonalności lub aktualizacji.
5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego wprowadzenia w ramach Serwisu lub Aplikacji informacji o komercyjnym charakterze.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego uszczegółowienia postanowień Regulaminu.
7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
8. Dokonując płatności za Abonament, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z rzeczywistością, w szczególności prawidłowego numeru NIP, jeżeli go posiada oraz jest przedsiębiorcą.
9. W wypadku ujawnienia, że podane dane są fałszywe, Administrator jest upoważniony w każdym czasie do wyłączenia dostępu do Aplikacji i jej ponownego uruchomienia po usunięciu nieprawidłowości.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Użytkownik wprowadza dane w ramach Aplikacji własnym staraniem i na własną odpowiedzialność. Wprowadzając dane w ramach Aplikacji Użytkownik potwierdza, że posiada uprawnienie do dokonania takiej czynności.
2. Z chwilą wprowadzenia danych do Aplikacji Użytkownik staje się administratorem danych osobowych wprowadzonych w ramach Aplikacji i przyjmuje odpowiedzialność za ich przetwarzanie. Dotyczy to również sytuacji, gdy w wyniku korzystania z Aplikacji przez Użytkownika generowana jest automatyczna wiadomość e-mail z systemu Administratora na adres poczty elektronicznej osoby trzeciej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkownika w ramach Aplikacji. Administrator udostępnia jedynie możliwość korzystania z Aplikacji i nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika, co dotyczy również sytuacji opisanej w ust. 2 zdania ostatnie.
4. Z chwilą rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi regułami postępowania oraz dobrymi obyczajami.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub modyfikację danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Aplikacji spowodowaną:
1) przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, 2) siłą wyższą, lub 3) niewykonaniem albo nieprawidłowym wykonywaniem przez właściciela hosta umowy pomiędzy Administratorem a właścicielem hosta.

Zasady rejestrowania w Serwisie

Warunkiem rejestracji w Serwisie, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku.
1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
1) treści umieszczane w ramach Serwisu lub Aplikacji są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
2) jest uprawniony do umieszczania treści w ramach Serwisu lub Aplikacji,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb dostępu do Serwisu lub Aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub w terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.

2. Administrator udostępnia możliwość rejestrowania konta w Serwisie i korzystania z Aplikacji w formie płatnej (bezpłatnej przez okres pierwszych 30 dni).
1) Konto w formie bezpłatnej aktywowane jest na okres 30 dni i służy przetestowaniu Aplikacji; konto może zostać aktywowane na okres bezpłatny tylko jeden raz, na okres 30 dni; po terminie testowym dostęp do funkcjonalności Aplikacji wygasa; Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta bez podania przyczyny;
2) Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Konta w formie płatnej, poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych.

3. Użytkownik ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
2) do bezpłatnej zmiany treści za pomocą panelu administracyjnego.

4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub cenniku.
5. W wypadku wprowadzenia Abonamentu Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z funkcjonalności Aplikacji przez czas określony, tj. czas, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie funkcjonalności Aplikacji następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.
6. Użytkownik, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od chwili rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione przez Administratora w związku z aktywacją Abonamentu, tj. prowizje bankowe lub koszty elektronicznych płatności, nie będą podlegać zwrotowi.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i dostępu do Aplikacji, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z nieprawidłowym działaniem Aplikacji, winna mieć formę skanu pisemnego dokumentu oraz zawierać:
1) dane dotyczące Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
2) podpis Użytkownika,
3) charakter lub rodzaj nieprawidłowości, której reklamacja dotyczy,
4) okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora, wskazany w Regulaminie.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
dpTechnologies s.c.
ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie, Polska
NIP: 6711844876 REGON: 387747012
Copyright2017 by mobile-calendar.com

Witryna korzysta z plików cookies, w celu realizacji usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu.